۞ امام علی (ع) می فرماید:
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

 • 17 سپتامبر 2019 - 14:52
 • 166 بازدید

مقدمه بر اساس دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی امام خامنه ای مد ظله العالی مبنی بر تجدید نظر در اساسنامه شورای نمایندگان و دفاتر آنها در دانشگاهها ( موضوع مصوبه شماره ۱۳۶۸/ د .ش مورخ ۲۸/۴/۶۹شورای عالی انقلاب فرهنگی و اصلاحیه های آن ) و ایجاد سازمان جدیدی برای تحقق اهداف مورد نظر معظم له« نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها » با این اهداف ‚ وظایف و سازمان تشكیل می شود :

ماده ۱ – نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دردانشگاهها كه در این اساسنامه اختصارا «نهاد نمایندگی» نامیده می شود ‚ نهادی است كه زیر نظر معظم له در كلیه دانشگاههاو مراكز آموزش عالی به انجام وظایف مصّرح در اساسنامه می پردازد.

ماده ۲ – اهداف توسعه و تعمیق آگاهی ها و علایق اسلامی دانشجویان و دانشگاهیان و تبیین ارزشهای اسلامی.ایجاد وگسترش فضای معنوی و اسلامی دردانشگاهها و رشد فضائل اخلاقی در دانشگاهیان.رشد بینش سیاسی در محیط دانشگاهها .حمایت وهدایت فكری تشكلهای دانشجویی ودانشگاهی .حاكمیت بخشیدن به ارزشهای اسلامی وانقلابی در سطوح اجرایی و علمی.مقابله با ترویج عقا ئد وافكار انحرافی و هجوم فرهنگی و تقویت روح خودباوری و استقلال فكری .تقویت پیوند حوزه و دانشگاه .

ماده ۳ – وظایف تبیین مسایل سیاسی ‚ اجتماعی و فرهنگی از طریق برگزاری جلسات ‚ سخنرانی و بحث و مناظره ‚ نشر مقالات و جزوات و مانند آن.انجام دادن مسئولیتهای روحانیت در محیط دانشگاه مانند اقامه نماز جماعت و برپایی مجالس و محافل مذهبی و اهتمام به تعظیم شعائر اسلامی و مراسم دینی.اجرای برنامه های آموزشی ‚ پژوهشی و تربیتی در زمینه علوم و معارف اسلامی از قبیل :برگزاری گردهمایی ها ونشست های تخصصی ‚ جلسات پاسخ به سوالات ‚ نشر مقالات و جزوات و فعالیتهای فوق برنامه و مانند آن.حضور فعال در میان دانشجویان ودانشگاهیان به منظور راهنمایی وارشاد فكری و اخلاقی و پاسخ گویی به مسایل شرعی.هدایت تشكلها و نهادها و حركتهای اسلامی دانشجویی و دانشگاهی و تقویت فعالیت های اسلامی در دانشگاه مطالعه و بررسی وضع دینی و اعتقادی وگرایشهای فرهنگی و سیاسی در محیط دانشگاه و علل ضعفها و نارسائیها برای دستیابی به راه حل های مناسب.بسط فرهنگ امر به معروف و نهی از منكر واقامه نماز در دانشگاهها .همكاری با نهادها و مراكز حوزوی ودانشگاهی و پشتیبانی از آنها برای تقویت پیوند حوزه و دانشگاه.گزینش علمی و عمومی استادان دروس معارف اسلامی و نظارت بر كیفیت ارائه آن دروس و ارزیابی عملكرد آنان.تایید رئیس پیشنهادی گروه معارف اسلامی قبل از معرفی به رئیس دانشگاه .نظارت بر رعایت موازین اسلامی و ارزش های انقلاب در امور اداره دانشگاهها ‚ تشكلها وفعالیتهای فرهنگی و سیاسی – اجتماعی مراكز هنری و ورزشی و خوابگاههای دانشگاهی و نیز نشریات داخلی دانشگاه.بررسی مقررات ‚ آیین نامه ها و بخشنامه های راجع به امور فرهنگی در مراكز آموزش عالی و مؤسسات وابسته از نظر انطباق با معیارها و ارزشهای اسلامی و انقلاب اسلامی.حمایت از نیروهای متخصص و متعهد دردانشگاه.اعلام نظر كتبی در باره خلاف های بین متون جزوات درسی و مباحث راجع به مبانی ارزشها و دیدگاهها ی دینی و اسلامی از طرف دفتر مركزی نهاد ‚ به مسئولان ذیربط ‚ برای اصلاح .

تبصره :مسئول نهاد در هر دانشگاه ‚ نظرها و تذكرات خود را در هر یك از موارد برای بررسی و اقدام لازم كتبا به رئیس یا مسئولان دانشگاه یا مركز آموزش عالی اعلام می دارد ‚‌ در صورت عدم موافقت یا عدم اعتنا ‚ موضوع به شورای نمایندگان احاله می شود تا با حضور طرفین بررسی و تصمیم نهایی اتخاذ شود. عضویت نماینده ای از نهاد در شورایعالی برنامه ریزی و نماینده ای در هیئت نظارت وبازرسی شورای عالی انقلاب فرهنگی ونمایندگانی در هیئت های عالی گزینش استاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت ‚ درمان و آموزش پزشكی ‚ این چهار نماینده به پیشنهاد رئیس نهاد و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی انتخاب خواهد شد .

ماده ۴ – اركان نهاد نمایندگی عبارتند از :شورای نمایندگان مقام معظم رهبری .ریاست نهاد.دفاتر نمایندگان در دانشگاهها.

ماده ۵ – شورای نمایندگان مقام معظم رهبری ‚‌ عالیترین مرجع سیاست گذاری نهاد است و اعضای آن را رهبر معظم انقلاب اسلامی منصوب می كند.

ماده ۶ – رئیس نهاد برترین مسئول اجرائی نهاد است وباپیشنهاد شورای نمایندگان توسط مقام معظم رهبری برای مدت سه سال تعیین می شود.

ماده ۷ – مسئول دفتر نمایندگی در دانشگاه ‚ مسئولیت اداره دفتر و اجرای وظایف نهاد در حیطه دانشگاه را بر عهده دارد و زیر نظر رئیس نهاد و در چارچوب برنامه ها و آئین نامه های ابلاغ شده از سوی وی ‚ فعالیت می كند.

ماده ۸ – نصب و عزل مسئولان دفاتر نمایندگی دردانشگاهها پس از مشورت با رئیس دانشگاه به پیشنهاد رئیس نهاد و تصویب شورای نمایندگان و حكم رئیس شورا صورت می گیرد.

ماده ۹ – وظایف شورای نمایندگان :تصویب سیاستها و خط مشئ ها ‚ نمودار تشكیلاتی و شرح وظایف قسمتها .پیشنهاد رئیس نهاد به مقام معظم رهبری .تصویب برنامه و تهیه و تنظیم بودجه وترازنامه سالانه و ارائه آن برای تصویب به مراجع ذیصلاح.نظارت بر حسن اجرای مصوبات شوراینمایندگان و عملكرد نهاد .نصب و عزل مسئولان دفاتر نمایندگان دردانشگاه با امضای رئیس شورای نمایندگان پس از پیشنهاد رئیس نهاد و مشورت با رئیس دانشگاه.تصویب تشكیلات دفاتر نمایندگی و محدوده وظایف شعب وابسته در چارچوب اساسنامه .

ماده ۱۰ – وظایف و اختیارات رئیس نهاد :اداره كلیه امور نهاد در چار چوباساسنامه و مقررات .اجرای مصوبات شورای نمایندگان .نظارت برحسن اجرای وظایف دفاتر و واحدها و فعالیتهای جاری نهاد در دانشگاهها و پیگیری اشكالات و تخلفات احتمالی.پیشنهاد برنامه محتوایی و طرحهای اجرایی برای تصویب در شورای نمایندگان .تهیه و ابلاغ آیین نامه ها و بخش نامه ها به دفاتر نمایندگی در دانشگاهها برای انجام وظایف محول .پیشنهاد نصب و عزل مسئولان دفاتر دردانشگاهها پس از مشورت با رئیس دانشگاه در هر مورد به شورای نمایندگان برای صدورحكم .تهیه سیاستها ‚ خط مشئ ها ‚‌ نمودار تشكیلاتی و شرح وظایف قسمتها وارائه به شورای نمایندگان برای تصویب .تدوین و تهیه برنامه ‚ بودجه و ترازنامه سالانه و ارائه به شورا.نصب و عزل معاونان و مسئولان داخلی نهاد.تشكیل شورایی از صاحب نظران حوزه ودانشگاه به منظور بررسی طرحها و برنامه ها ی محتوایی نهاد.جذب و تربیت فضلای روحانی برای تصدی مسئولیتها در نهاد نمایندگی .

ماده ۱۱ – هیئت رئیسه دانشگاه با حضور مسئول دفترنمایندگی نسبت به هرگونه پشتیبانی و تامین نیازهای دفتر اعم از نیروی انسانی وفضاو تجهیزات در چارچوب امكانات دانشگاه ‚ تصمیم گیری و اقدام می كند.

وظایف نهاد:

بر اساس آیین نامه اجرایی نهاد ،مسئولیت كلیه امور مربوط به فعالیت هایی كه محتوای فرهنگی – دینی دارند،اعم از برنامه ریزی و اجرا، به عهده نهاد بوده و این فعالیتها با هماهنگی مدیریت دانشگاه اجرا می شودو عبارتند از :

 • اقامه نماز جماعت و امور مساجد درنماز خانه ها وهیئتها.
 • دعوت از روحانیون و مبلغین آگاه (ماه مبارك رمضان ‚‌ ماه محرم ‚ ایام فاطمیه و …. )
 • امور مربوط به تبیین احكام شرعی وبرگزاری مراسم و سخنرانی های مذهبی و ….
 • برگزاری گردهماییها ( نشست ‚‌ سخنرانی ‚ پرسش و پاسخ ‚ میزگرد ‚ مناظره و هم اندیشی و …. ).
 • برگزاری مسابقات فرهنگی و مذهبی وبرنامه های ادبی و هنری ویژه موضوعات مذهبی.
 • برگزاری كلاسهای آموزشی متون دینی ومعارف اسلامی (نهج البلاغه ‚‌ صحیفه سجادیه و ….).
 • تدوین وانتشار نشریات و جزوات دینی.
 • ایجاد و تقویت كتابخانه و نوارخانه مذهبی.
 • برگزاری اردوهای آموزشی ‚ تربیتی و زیارتی.
 • انجام مشاوره های دینی ‚ اخلاقی ‚‌ خانوادگی و …. ( به صورت حضوری و مكاتبه ای ).
 • برگزاری برنامه های قرانی ( حفظ ‚‌ قرائت ‚ مفاهیم‚‌ تفسیر ‚ شبی با قران و …. ).
 • تبیین فرهنگ امر به معروف و نهی از منكر.